I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, IČO: 09448039, Školní
503, 431 51 Klášterec nad Ohří zapsanou u živnostenského
rejstříku v Kadani, č.j. MUKK/33809/2020. (dále jen „Máma v lese“) upravují zásady zpracování
osobních údajů návštěvníků webových stránek www.mamavlese.cz (dále jen „webové stránky“),
zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří učiní
prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Máma v lese nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Jaké údaje zpracováváme?

1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně
jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stránkách
nebo při vytvoření objednávky.

2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno, příjmení, adresu,
telefonní číslo a platební údaje. Případně mohou obsahovat další osobní informace týkající se místa
dodání.

3. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce
zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní
údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu
uzavřít či jí ze strany správce plnit, plnění právních povinností vůči státu, zasílání obchodních
sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Jak dlouho údaje zpracováváme

1. Máma v lese zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování
objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží.

2. Máma v lese uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let
od ukončení smluvního vztahu).

3. Pro marketingové účely Máma v lese zpracovává osobní údaje od doby, co byl udělen souhlas se
zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 10 let.

4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Kdo má přístup k osobním údajům?

1. Osobní údaje zpracovává Máma v lese a pověření pracovníci. Veškeré osoby mající přístup k
osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s
Mámou v lese.

2. Dále mohou osobní údaje zpracovávat příjemci osobních údajů, kteří se podílejí na dodání
zboží/služeb realizaci plateb na základě smlouvy. Mezi tyto příjemce patří:
Zásilkovna s.r.o. – přepravní společnost
Česká pošta, s.p – přepravní společnost
WooCommerce – WordPress plugin pro správu online obchodu
Google LLC – nástroje pro on-line marketing

VI. Jaká jsou Vaše práva?
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII. Dbáme na zabezpečení osobních údajů

1. Máma v lese dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu
s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
2. Máma v lese prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů, zejména datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Máma v lese prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je
v celém rozsahu přijímáte.

3. Máma v lese je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách.

IX. Účinnost
1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2022.